Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2014 - artykuły wstepne arrow Lider 10.2014 (286)
Lider 10.2014 (286) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy
Wartości. Transgresja Integracja.

Tak tytułując mój wstęp do październikowego Lidera (286) mam na myśli trzy podstawowe wskazania jakie powinny nam towarzyszyć przy tworzeniu Wielopaku Decyzyjnego. Najpierw jednak wyjaśnię co mam na myśli mówiąc Wielopak Decyzyjny. Otóż podczas mojej wieloletniej działal-ności w służbie promocji zdrowia, kultury zdrowot-nej i fizycznej (przypomnę, że jest to podstawowy człon tytułu miesięcznika Lider) utwierdziłem się w przekonaniu, że wszystkie nasze niedomagania w tym zakresie, nasze zaniechania w polityce prozdrowotnej skutkujące narastającymi zagrożeniami w sferze zdrowia wynikają z samo-ograniczania się (władzy, polityków, liderów życia społecznego i nas samych) w zakresie tych trzech idei:
Wartości. Transgresja. Integracja.
Mówiąc Wartości mam na myśl to, że nie potrafiliśmy z zakresie danych nam możliwości wynikających z wiedzy ustanowić celów odpowiadających naszym strategicznym potrzebom w zakresie zdrowia. Wartości mają u nas znaczenie głównie teoretyczne z czego nie wynikają żadne lub niewielkie powinności praktyczne.
Mówiąc Transgresja mam na myśli to, że nie potrafimy wyjść poza stereotypy, poza codzienną krzątaninę, poza cele wyznaczane tym co pilne, co się nam (i elektoratowi) podoba, co jest łatwe i proste, a tym co ważne i dla zachowania gatunku i długości „życia w zdrowiu” niezbędne.
Mówiąc Integracja mam na myśli to, że nie potrafiliśmy jak dotąd tak zespolić, wokół trafnie określonej strategii, wszystkich dostępnych nam sił i możliwości w trafne i odważne decyzje i działania. Dezintegracja w tym zakresie ma wiele relacji : teoria - praktyka, naukowcy - decydenci, rozstrzelenie wysiłków poszczególnych ogniw i ośrodków, w tym zjawisko które nazywam „Polską resortową”.
Ten ciąg ma jako skutek ostateczny nieumiejętność a także niechęć do podejmowania decyzji koniecznych z punktu widzenia nie tylko dnia dzisiejszego i osobistych interesów decydentów, (także interesów kierowanych przez nich podmiotów, co na jedno wychodzi) ale z myślą o przyszłości.
Ostatecznie wszystko zbiega się w procesie podejmowania decyzji, który powinien przebiegać wg logicznego ciągu : wiedza o tym jak jest, jak być powinno i co zrobić aby było tak jak być powinno.
Proponowany Wielopak opiera się analizie tych procesów i uwzględnienia wynikających z nich kryteriów przy podejmowania decyzji. Materiały zdobyte (wyszukane i wytworzone) podczas prac nad Pomarańczową Księgą na co złożyła się myśl i dorobek wielu osób i środowisk, stanowią dostateczny materiał aby przejść do konkretnych propozycji. Jak już pisałem w poprzednim numerze Lidera konieczne jest gruntowne zweryfikowanie stanu decyzyjnej determinacji i zdolności do transgresyjnych decyzji. w trzech podstawowych problemach generujących wszystkie inne :
1. Konieczne są strategiczne zmiany w strukturze administracyj-nej polegające na zapewnieniu należytej rangi w działaniu państwa problemom promocji zdrowia i szeroko rozumianej zintegrowanej polityki prozdrowotnej, w tym przywrócenie kulturze fizycznej jej właściwego znaczenia i miejsca w zespole środków wspomagania zdrowia. Obecne usytuowanie w strukturze administracji państwowej działu kultura fizyczna nie można uznać za choćby poprawne, trudno też z tego usytuowania wywodzić jakieś ogólniejsze, poza sportowymi, powinności kultury fizycznej i jej miejsca w strategii budowania kondycji fizycznej człowieka. Problemowi temu poświęcam tekst wew-nątrz numeru.
2. Należy, uznając że podstawowe możliwości tkwią w ustanowieniu nowoczesnego systemu
edukacji położyć nacisk na wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia od najmłodszych lat. Ten temat podejmę w kolejnym listopadowym numerze.
3. Trzeba tak zreorganizować system kształcenia aby wszystkie działy administracji i gospodarki narodowej (edukacja, zdrowie, kultura fizyczna) wyposażyć w kadry posiadające wyspecjalizowaną wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zapewnić możliwość efektywnego wykorzystania tej wiedzy i tych kadr w praktyce.
Ten problem omówię w numerze kończącym rok bieżący.
Decyzje podjęte w tym zakresie powinny wyzwolić naszą praktykę z wąsko pojmowanych zadań resortowych i środowiskowych i zapewnić właściwą strukturę i system koordynacji działań, aby pojęcie Narodowy (Program Ochrony Zdrowia) było planem zespolonych działań na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia.
Potrzebne są w tym zakresie zespolone działania teorii i praktyki.
Tak kategoryczne postawienie sprawy usprawiedliwia niekwestionowany już dziś przez nikogo udowodniony wpływ zachowań prozdrowotnych na długość życia w zdrowiu. Nie ulega też wątpliwości, że szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna, w tym aktywizacja fizyczna są jedynym ratunkiem dla pogłębiającej się zapaści służby zdrowia.
Tak więc pod koniec roku chciałbym zamknąć znaczący etap prac nad Pomarańczową Księgą w formie Wielopaku Decyzyjnego.
Po raz kolejny podkreślę, że przedstawiane w moich tekstach opinie i propozycje są rezultatem wieloletniej współpracy na gruncie Lidera z licznymi osobami i środowiskami nauki i praktyki. Pisząc jakieś zbiorcze konstatacje i propozycje wywodzę je z tej owocnej współpracy a jak już pisałem spełniam w tej mierze jedynie rolę naczelnego skryby. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za tak liczne materiały i propozycje oraz wyrazy wsparcia w tej benedyktyńskiej działalności.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.