Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
niedziela, 17 październik 2021
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2011 - artykuły wstępne arrow Lider 10/2011
Lider 10/2011 Drukuj E-mail
Wstęp Lider 10.11 Drodzy czytelnicy Kolejny numer Lidera wydajemy we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego z Gdańska - Oliwy. Zasłużona to uczelnia, szczególnie w ostatnim okresie, dla procesu tworzenia i wdrażania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Przypomnijmy, że trójka pracowników naukowych AWFiS brała czynny udział w opracowaniu nowej podstawy programowej (Przybylski, Frołowicz, Przysiężna). Zrozumiałe jest więc, że znaczna część zamieszczonych, a opracowanych przez pracowników naukowych AWFiS materiałów poświęcona jest tej tematyce. To dobrze, bo sprawy realizacji słusznych założeń reformy, nie idą najlepiej. Brak jest monitoringu i badań sprawdzających stopień wdrażania reformy, systemu motywowania i wspomagania nauczycieli i dyrektorów szkół w tej niełatwej sprawie. Wszelkie w tej kwestii zapowiedzi i obietnice, jakie czyniono na etapie przygotowywania reformy, a także podczas ubiegłorocznego VII Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej są zaniedbywane. Liczne sygnały prasowe i napływające ze szkół mówią o wielu zaniechaniach i uproszczeniach, szczególnie w zakresie edukacji zdrowotnej i korektywy. Należałoby wymienić kilka obszarów w których niezbędne byłoby podjęcie energicznych działań aktywizujących i wspomagających - Konieczna jest rzetelna i systematycznie odnawiana wiedza o rzeczywistej skuteczności prowadzonych w szkole zajęć z wychowania fizycznego. Kiedy wdrażana jest nowa podstawa programowa, o znacznym stopniu trudności, wymagająca nowego podejścia i znacznego wysiłku organizacyjnego, nowej wiedzy i nowego nastawienia, systematyczny monitoring jest kardynalnym warunkiem powodzenia. - Niezbędne jest znacznie większe niż obecnie wsparcie szkół, nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół w szeroko rozumianym zakresie środków (szkolenia, konkursy, dostarczanie nowoczesnych materiałów itp.). - Niedostateczne jest, jak sądzić należy z licznych sygnałów, podjęcie problematyki edukacji zdrowotnej. Przyznać należy, że wymagania w tym zakresie zapisane w nowej podstawie programowej nie są łatwe i pozostawienie nauczycieli wf samym sobie z tym problemem doprowadzi do podobnej sytuacji jaką mieliśmy ze ścieżką edukacyjną edukacji zdrowotnej, której szczytne założenia nie poparte konkretnymi formami pomocy nie zostały zrealizowane. Sytuacji nie ułatwiają sprzeczności w dokumentach MEN w sprawie formuły realizacyjnej tej części szkolnego wf  (z jednej strony akceptuje się program ez. (część 7 - treści) z drugiej (patrz uzasadnienie do ostatniego Zarządzenia MEN w sprawie zajęć do wyboru, wyklucza się możliwość realizacji tych zajęć w formie warsztatowej). - Nie podjęto praktycznie żadnych działań w sprawie realizacji postanowień VII Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej mimo solennych w tej sprawie obietnic licznej grupy posłów i senatorów uczestniczących w Sejmiku. - Napływają coraz liczniejsze sygnały ze szkół, że zaniedbuje się problem korektywy. Mamy tu cały pakiet spraw : programowych (potrzebne jest nowe podejście metodyczne), organizacyjno- finansowych, w których obowiązek badań i prowadzenia zajęć korektywnych będzie obligatoryjny i rozliczany, kadrowy, w którym zapewni się zarówno podnoszenie kwalifikacji nauczycieli już pracujących jak i dostatecznie intensywne szkolenie nowych kadr w szkołach wyższych. -Mało, lub zgoła nic się nie robi w sprawie nowego systemu motywacji nauczycieli. Większość nauczycieli zyskała już najwyższe stopnie zawodowej kariery i brak jest tak skutecznie działającego do tej pory systemu motywacyjnego, powiązanego z awansem zawodowym i finansowym. Wychowanie fizyczne i zdrowotne w sojuszu i nowej konfiguracji programowej może wiele zmienić w obrazie zdrowia dzieci i młodzieży. Same dobre chęci to jednak za mało. Wielkie znaczenie ma w tym zakresie inicjatywa szkół wyższych, dbających o rozwijanie współpracy ze szkołami i podejmowanie działań wdrożeniowych. W tym zakresie AWFiS ma znaczące osiągnięcia i może być wzorem dla innych. Wielki patronat Jędrzeja Śniadeckiego obowiązuje i jest dobrze respektowany.

lider3000@poczta.onet.pl                                                                   Zbigniew Cendrowski
www.lider.szs.pl                                                                                  Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.