Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
niedziela, 17 październik 2021
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2011 - artykuły wstępne arrow Lider 3/2011
Lider 3/2011 Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

Każdy grom Kim głosem żąda reform., postępów, zmian. Społe¬czeństwo od rządzących, rodzice od szkoły, itd. itp. Kiedy jednak ta¬kie reformy i zmiany się proponuje, a w szczególności kiedy wymagają one czegoś więcej niż glosowania za, podnoszą się lamenty i protesty. Reformy tak, ale takie które nic nie kosztują, dotykać mogą kogoś innego, ale nie nas. Wysi¬łek i wyrzeczenia to inni, beneficja to my. Za realizację reform odpowiadają władze, nam nic do tego.
Takie wrażenie odnoszę podczas licznych rozmów i kon¬sultacji związanych z opracowywaniem planu strategicz¬nego realizacji uchwał VII Sejmiku Szkolnej Kultury Fi-zycznej. Niezmiernie trudno ustalić kto ma być wykonaw¬cą jakiegoś konkretnego zadania. Jakże łatwo przypisuje się poszczególne zadania innym, zdziwienie budzi pyta¬nie: a co Ty (Wy) (My) możesz w tej sprawie zrobić, jaką część zadań chciałbyś zrealizować. Wydaje się, że satys¬fakcjonuje nas i zadowala ogólnikowość sformułowań.
Innym interesującym zjawiskiem podczas takich konsul¬tacji jest powszechne przekonanie o niemożności prze¬kroczenia dotychczasowych granic. Niechęć ta ma swo¬je liczne źródła: niedostatek wiedzy, potrzeba malej sta¬bilizacji, zwykły strach przed odpowiedzialnością no i wreszcie bardziej odczuwalne, niewyartykułowane: nie wiem jak to zrobić, żeby to zrobić
To jest niestety dość powszechna sytuacja u ludzi, którzy nie mają dość odwagi by „przekroczyć próg"' - ulec czaro¬wi transgresyjnych dokonań. Można natura/nie zrozumieć, że kiedy jedni boją się działać odważnie, inni, którzy decy¬dują i oceniają, nie potrafią znaleźć dostatecznych narzę¬dzi by wesprzeć odważnych - na to jednak trzeba mieć i wiedzę i odwagę, wybiec poza kryterium elektoratu (śro¬dowiska). Szczytem umiejętności sprawności intelektual¬nej liderów byłoby oczywiście pozyskanie znaczącej więk¬szości dla wspólnej realizacji spraw trudnych.
Konkludując, znacznie wyżej należy cenić tych polityków i decydentów, którzy potrafią zachęcić do wspólnych działań, porwać społeczeństwo do wyrzeczeń i realizacji spraw trudnych, narażając się jednocześnie na spadek popularności, niż tych, którzy nie zważając na ostateczny rezultat zawsze iść będą za głosem tłumu. I dodajmy za głosem własnych interesów. Tak oto przeplatają się problemy wielkiej polityki i naszych spraw codziennych.
Czy uda nam się podjąć jakieś konkretne działania, aby wnioski z Sejmiku nie pozostały w sferze życzeń? Czy na pytanie co udało się zrobić jako jedyna pozostanie od¬powiedź: udało się zorganizować Sejmik.
Miejmy nadzieję, ze każdy, kto powinien, podejmie w zakresie swoich, kompetencji możliwości i chęci sto¬sowne działania. Wiara czyni cuda, pod warunkiem, że się jej pomoże.

Redaktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
Lider3000@poczta.onet.pl

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.