Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start
VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej Drukuj E-mail
W dniach 23 –24 listopada odbył się w Warszawie VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej z udziałem ponad 120 nauczycieli, dyrektorów szkół, metodyków, funkcjonariuszy administracji szkolnej, działaczy Szkolnego Związku Sportowego i przedstawicieli zainteresowanych instytucji i organizacjiNa zdjęciu brak jest jednego z głównych moderatorów Sejmiku Tomka Frołowicza, który spieszył się na pociąg, bo do Gdańska z Warszawy jedzie się teraz ponad 6 godzin. Jak się skończy przebudowa tej trasy, będziemy jeździć niewiele ponad dwie godziny. Tak przypadkiem zyskaliśmy trafne porównanie: Takie przyspieszenie potrzebne nam jest w tych sprawach, o których mówiliśmy podczas sejmiku. Chyba będzie trudniej.

Sejmik otworzył Sekretarz Stanu w MSiT Pan Ryszard Stachurski a referaty wygłosili : Profesor Jerzy Pośpiech : (Współczesne tendencje w europejskim wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym), profesor Tomasz Frołowicz, (Reforma wychowania fizycznego- szanse i zagrożenia), Profesor Rajmund Tomik: (Sport w polskiej szkole – struktury, finansowanie, regulacje prawne), Profesor Barbara Woynarowska: (Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym), Dr Krzysztof Zuchora: (Edukacja olimpijska), Dr Grzegorz Buczyński: (Wyniki kontroli wychowania fizycznego przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach 2009-2010). Następnie Sejmik pracował w trzech merytorycznych Zespołach :
Zespół I pod kierunkiem Jerzego Pośpiecha i Tomasza Frołowicza, zajmował się sprawami szkolnego wychowania fizycznego.
Zespół II pod kierownictwem Rajmunda Tomika i Adama Szymczaka debatował o sprawach sportu szkolnego, koncentrując swą uwagę na rozwiązaniach realnego wsparcia SZS.
Zespół III pod kierownictwem Barbary Woynarowskiej i Zbigniewa Cendrowskiego szukał rozwiązań dla nadania dynamiki szkolnej edukacji zdrowotnej.

Znaczący był udział w debacie sejmikowej czytelników i autorów Lidera, którzy nadesłali via internet, wiele interesujących ocen, wniosków i propozycji.

Inicjatywa zwołania kolejnego Sejmiku, dodajmy po 6 letniej przerwie, powstała z inspiracji Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Szkolnego Związku Sportowego, który Sejmik zorganizował.

Różne materiały związane z Sejmikiem były systematycznie ogłaszane na stronie www.lider.szs.pl (są tam zresztą wciąż dostępne) Co przyniósł VII Sejmik. ?
Obszerne szczegółowe materiały Sejmiku są opracowywane i będą szybko opublikowane na stronach www.szs.pl oraz www.lider.szs.pl a tradycjonaliści otrzymają dodatkowo wersję drukowaną. Przewiduje się także , że na kanwie obrad sejmikowych powstaną liczne opracowania, komentarze i projekty, które także będziemy bez zwłoki prezentować.
Od zakończenia obrad VI Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej dokonały się w sferze zdrowia, edukacji i kultury fizycznej liczne pozytywne i istotne zmiany. W szkole rozpoczęło się wdrażanie nowej podstawy programowej, w tym jego ważnej części - edukacji zdrowotnej. Buduje się wiele nowych obiektów służących krzewieniu kultury fizycznej, w tym słynne Orliki, a w oświacie, w ramach programu Radosna Szkoła, powstaje infrastruktura mająca służyć aktywizacji fizycznej najmłodszych. Sport szkolny, którego głównym animatorem i organizatorem jest Szkolny Związek Sportowy, dzięki wsparciu MSiT, poszerzył swoje pole działania i zyskał wiele nowych impulsów. Przygotowania do Euro 2012 sprzyjają wzrostowi zainteresowań społeczeństwa sportem jako ważnym środkiem aktywizacji ruchowej. W roku 2010 Sejm uchwalił nową Ustawę o Sporcie. Wyraźnie wzrosło, wyrażające się licznymi inicjatywami parlamentarnymi, zainteresowanie posłów i senatorów sprawami zdrowia, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
Jednocześnie liczne raporty i badania informują nas o narastających zagrożeniach w sferze zdrowia i sprawności fizycznej, która coraz częściej i słusznie wskazywana jest jako ważny - może najważniejszy komponent i podstawa zdrowia. W realizacji programów szkolnej edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu szkolnego mamy do czynienia z licznymi niedostatkami. Ostatni Raport Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie wskazał na znaczne niedomagania realizacyjne. Szkolny Związek Sportowy, dążący do zwiększenia liczby sportującej młodzieży stanął przed barierą wynikającą z niedostatku fachowych kadr – organizatorów sportu.
W takiej sytuacji VII Sejmik miał wielką i niepowtarzalną szansę odnieść się do tych zmian, dokonać wstępnej oceny ich realnego wpływu na kondycję polskiej kultury fizycznej ze szczególną koncentracją – co oczywiste – na problemach szkoły, szkolnego wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej i sportu szkolnego. Odnieść się, ale też zaproponować zwiększenie dynamiki w rozwiązywaniu spraw dość dobrze rozpoznanych.

Czy Sejmik spełnił te oczekiwania ?

Każdy uczestnik Sejmiku może w tej sprawie mieć własne odczucia i ocenę, jednak przebieg Sejmiku i zapisane w podsumowaniu wnioski i propozycje pozwalają na sformułowanie wstępnie wysokiej oceny dokonań tego zgromadzenia – budzi to uzasadnione nadzieje na postęp, wszelako pod warunkiem, że potrafimy wszyscy wspólnie : administracja wszystkich szczebli, samorządy oraz główni autorzy przemian : nauczyciele i dyrektorzy szkół, działacze sportu szkolnego, liderzy edukacji zdrowotnej, stworzyć sprawnie funkcjonujący system wdrażania postanowień Sejmiku, który grupując przedstawicieli wszystkich znaczących szkolnych środowisk edukacji, zdrowia i sportu dokonał, działając na pograniczu teorii i praktyki, trafnego zestawienia i uogólnienia funkcjonujących w obiegu opinii i ocen, wobec których narastał stan niemocy realizacyjnej powodujący brak realnego wpływu całego systemu edukacji i wychowania na stan zdrowia i sprawność fizyczną dzieci i młodzieży. Sejmik zbierając, sumując i eksponując te opinie stał się ważnym ogniwem ewaluacji istniejących co prawda, ale mało energicznie wdrażanych programów, przypomniał prawdę boleśnie oczywistą, że tylko to co zrobione zmienia rzeczywistość. We wszystkich wypowiedziach uczestników Sejmiku wyrażana była potrzeba koncentracji na zapewnieniu możliwości sprawnej realizacji tego wszystkiego co wspólnie uznajemy za słuszne i potrzebne. Obecność na Sejmiku licznej grupy posłów i senatorów którzy byli nie tylko obserwatorami debaty, ale jej aktywnymi uczestnikami, daje nadzieje, że postanowienia Sejmiku nie pójdą w zapomnienie. Parlamentarzyści nie tylko słuchali gorącej debaty, ale także na bieżąco odnosili się do zgłaszanych wniosków i postulatów, obiecując pomoc w rozwiązywaniu różnych ważnych problemów. Wielkim i skutecznym pośrednikiem pomiędzy uczestnikami Sejmiku a parlamentarzystami był Prezes SZS i poseł Wojciech Ziemniak .

Co tu dużo mówić – udał się nam ten Prezes.

Reasumując - mogliśmy wszyscy – uczestnicy Sejmiku reprezentujący wszystkie zainteresowane środowiska sprawami kultury fizycznej zorientować się, że znajomość problemów, dla omówienia których Sejmik zwołano jest dostatecznie duża, aby debata mogła skoncentrować się nad sformułowaniem propozycji rozwiązań i działań. To bardzo wyraźny trend – wszyscy chcą aby przejść bardzo szybko i dynamicznie od opisywania zjawisk, analizowania niedostatków do formułowania programów i wytyczania konkretnych dróg działania. To pierwsze i ważne zadanie dla porządkujących i adresatów sejmikowych ustaleń : Co, kto, jak i kiedy zrobi to co niezbędne.

Wymieńmy główne ustalenia sejmikowe :

Omawiając sprawy wychowania fizycznego a w szczególności postępów w realizacji nowej podstawy programowej podkreślano, że najważniejsze zadania w tej kwestii są jeszcze przed nami. Potrzebne jest wzmocnienie motywacji nauczycieli wf do wzbogacania warsztatu pracy, atrakcyjności zajęć wf , pełniejsze wykorzystanie przez nich trudnej, ale dającej wielkie możliwości zasady prowadzenia zajęć do wyboru. Nade wszystko zaś ważne będzie wykorzystanie autorskich możliwości samych nauczycieli i dyrektorów szkół do unowocześniania programów wychowania fizycznego. Oczekuje się, że większe ich kompetencje i uprawnienia zaowocują lepszymi i skuteczniejszymi działaniami.

Co do sportu szkolnego i jego problemów przypomniano, znane i od lat podnoszone sprawy, w tym niezbędność znacznego poszerzenia udziału dzieci i młodzieży w sporcie – atrakcyjnej części szkolnego wychowania fizycznego. Wymaga to przede wszystkim wzmocnienia potencjału organizacyjnego Szkolnego Związku Sportowego. Sprawa ta jest jak wiemy przedmiotem dezyderatu poselskiego skierowanego do MEN.

Żywa debata w zespole edukacji zdrowotnej koncentrowała się na próbie odpowiedzi na pytanie : co należy zrobić, aby wzmocnić wiedzę i motywacje bezpośrednich realizatorów edukacji zdrowotnej. Uznaje się, że nauczyciele wf są najlepiej przygotowaną grupą zawodową w szkole do prowadzenia zajęć prozdrowotnych, ale stwierdzono też, że konieczne jest, dla skuteczności tej edukacji, udzielenie prowadzącym maksymalnej pomocy merytorycznej i metodycznej, między innymi przez uruchomienie powszechnego systemu dokształcania nauczycieli już pracujących, oraz znaczące rozbudowanie programu studiów w szkołach wyższych w zakresie edukacji zdrowotnej, z wprowadzeniem specjalizacji z tym zakresie włącznie.

Kiedy tak sobie w nocnej ciszy siedzę przed komputerem, czytam te wszystkie znakomite materiały sejmikowe i piszę niniejszy tekst narasta we mnie niepokój :
Kto trafnie rozpisze te wszystkie niezwykle doniosłe ustalenia i wnioski na programy operacyjne ?
Czy łatwo będzie znaleźć właściwych adresatów ?
Czy adresaci zechcą te trudne zadania podjąć ?

Tekst napisał Zbigniew Cendrowski, najstarszy uczestnik Sejmiku.
Bez pewności, że to co napisał, słuszne jest i sprawiedliwe.

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.