Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2010 (artykuły wstępne) arrow Lider 1/2010
Lider 1/2010 Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Mamy obecnie do czynienia z niezrozumiałym z żadnego punkty widzenia, intelektualnie nieodpowiedzialnym, zamysłem uchylenia ustawy o kulturze fizycznej, co miałoby być zadekretowane, w nowej ustawie o sporcie. Pomysł z gruntu sprzeczny z konstytucyjnym zapisem : "Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży". (art. 68 ust. 5)
Na VI Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej obradującym pod hasłem : Szkolna kultura fizyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych, Pani dr Anna Radziwiłł, ówczesna Wiceminister Edukacji Narodowej powiedziała uczestnikom sejmiku : "możecie być dumni, bowiem sprawa, którą się zajmujecie - kultura fizyczna - to ważna część kultury narodowej". Przypomnijmy, nie zaopatrując tych cytatów zbędnym komentarzem, co o roli i miejscu kultury fizycznej w naszej kulturze pisał wybitny pedagog profesor Ryszard Wroczyński : "Charakterystykę nauk o kulturze fizycznej, rozpocząć należy od stwierdzenia, że ukształtowała się ona jako interdysyplinarna dziedzina wiedzy, leżąca na pograniczu nauk przyrodniczych i społecznych... nauka o kulturze fizycznej jest typową nauką pogranicza wykraczającą poza ramy tradycyjnych klasyfikacji nauk." (M.Demel, R.Wroczyński, K. Hądzelek, Z. Krawczyk, S.Kozłowski H. Milicerowa, T. Ulatowski - referat na II Kongres Nauki Polskiej 1973)
"W planowaniu długofalowego rozwoju kultury fizycznej niezbędne będzie współdziałanie wielu nauk, zarówno biologicznych jak i społecznych. Nauka o kulturze fizycznej skazana będzie na coraz bardziej pogłębioną integrację z innymi gałęziami wiedzy o człowieku i społeczeństwie, wzmagając widocznie swój interdyscyplinarny profil" (II Kongres Kultury Fizycznej, Gdańsk 1986)
"Tradycje wychowania fizycznego w Polsce sięgają czasów odległych a nieprzerwana ciągłość rozwojowa kultury fizycznej obejmuje parowiekowy czasokres doby nowożytnej od epoki odrodzenia po czasy współczesne" ...
"Polską kulturę fizyczną cechuje szerokie widzenie jej zadań i funkcji. Tak wyrażana ona była w koncepcjach i wskazaniach najwybitniejszych ideologów i badaczy od okresu humanizmu poczynając. Najdobitniej tę zasadę ujmowania istoty kultury fizycznej w naszym kraju wyraża aksjomat Komisji Edukacji Narodowej o jedności psychofizycznego rozwoju człowieka, fizycznego i moralnego. Ta idea kształtowała humanistyczny styl naszej kultury fizycznej we wszystkich jej rozwojowych okresach. Po wtóre, wychowanie fizyczne, wszystkie jego płaszczyzny, od rekreacji, po systematyczną uprawę sprawności ruchowych, nie wyłączając najbardziej wyspecjalizowanych, traktowane jest jako czynnik ochrony i wzmagania potencjału biologicznego narodu"
"W założeniach edukacji permanentnej podkreśla się coraz silniej sprzężony układ dwu płaszczyzn działalności związanej z zaspokojeniem potrzeb czasu wolnego oraz wychowawczej, która polega na rozwijaniu potrzeb i umiejętności wartościowego wyboru form i rodzaju aktywności".... Należy przewidywać, iż potrzeby te będą nasilały się coraz bardziej, wyznaczając jedne z podstawowych kierunków przygotowania człowieka do ustawicznej aktywności". (Kultura i Społeczeństwo. Pod red. Z.Krawczyk, Warszawa 1976 s. 207-210)
(Ww. fragmenty pism profesora Ryszarda Wroczyńskiego zostały zaczerpnięte z wyboru przygotowanego na uroczystą sesję naukową ,w AWF Warszawa, poświęconej dorobkowi na 100-lecie Jego urodzin.)

Redaktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
Lider3000@poczta.onet.pl


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.