Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2005 - artykuły wstępne arrow LIDER 7-8/2005 - Artykuł wstępny
LIDER 7-8/2005 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Dość częstym zjawiskiem występu­jącym we wszelkich kontak­tach człowiek-człowiek, z któ­rych jeden występuje w roli edu­katora (decydenta, lidera, orga­nizatora, mentora) a drugi uczestnika procesu wychowawczego (organi­zacyjnego) jest przybieranie przez tych pierwszych postaw nacechowanych „wyższo­ścią", „nadrzędnością", „pano­waniem", „wszechwładzą" itp. Oczywiście w niektórych sytuac­jach specyficznych (wojsko, policja, straż, zakład pracy) przekazywanie poleceń pomimo być zwięzłe, bez zbędnych argumentów i ko­mentarzy. Jednak w większości takich kontaktów, w których realizuje się złożone cele dydaktyczne i wy­chowawcze, nazbyt wielu liderów (nauczyciele, rodzice, lekarze itp.) przyjmuje owe postawy „nad­rzędności", upajając się swą wła­dzą wobec innych. Odnosi się wtedy wrażenie, że np. tak za­chowujący się lider koncen­truje swą uwagę nie tyle na roz­wiązywaniu problemów swych podopiecznych ile przede wszyst­kim rozwiązuje swój własny prob­lem: chęci „bycia GURU". Zja­wisko to nader jaskrawo ujawnia się w pracy niektórych bioener­goterapeutów ale także w znacznej ej skali u naturalnych liderów: nauczycieli, lekarzy, rodziców. Dodać należy, że wielu lu­dziom takie postawy odpowiada­ją. Chętnie podporządkowują się takim GURU, by tylko ci dostarczali im gotowych wzorów i recept na życie i uwolnili od trudu odpowiedzialności. Długofalowe negatywne skutki takich postaw są oczywiste.

Zjawisko „bycia GURU" jest wcale nierzadkie w naszym życiu. Dodam też, że nie mam na myśli klasycznych postaci GU­RU w różnych patologicznych układach społecznych (np. sektach czy w działalności bioenergoterapeutów) Myślę raczej o postawach tych, którzy pracu­ją z innymi w powszechnych systemach wychowawczych w relacjach: nauczyciel - uczniowie, kapłan - wierni, lekarz - pacjenci, czy nawet rodzice - dzieci. Otóż w relacjach tych docho­dzi często do niebezpiecznych uproszczeń i wypaczeń relacji międzyludzkich co polega naj­ogólniej rzecz biorąc na dwu zja­wiskach. Pierwsze polega na tym, że lider-guru bardziej zajmuje się sobą, troszczy się przede wszystkim o swój „image" i w gruncie rzeczy traktuje audytorium jako możli­wość do zrealizowania własnych ambicji i psychicznych potrzeb (władzy, przywództwa, itp.). Drugie polega na tym, że lider-guru idąc po najmniejszej linii oporu i koncentrując się na swojej oso­bie, swojej wiedzy, swoich potrze­bach chętnie wchodzi w rolę wszystkowiedzącego, ma odpo­wiedzi na każde pytanie, ulega naciskowi słuchaczy (uczestników procesu wychowawczego), by na­rzucać im gotowe wzorce, sche­maty i recepty i tzw. „gotowce". Postępowanie takie, czasem mające znamiona doraźnej skute­czności, jest jednak długofalowo dla procesu promocji zdrowia niebezpieczne. Utwierdza bierne postawy, zachęca do lenistwa in­telektualnego, zwalnia od „trudu życia", w gruncie rzeczy jest głę­boko sprzeczne z podstawowymi zasadami promocji zdrowia. Oba te zjawiska są zaprzecze­niem istoty kontaktów lider - uczestnik, kontaktu dwu rów­nych sobie osób, z których jedna (uczestnik) ma problem, druga (lider) dysponuje pewnym do­świadczeniem i wiedzą o tego ty­pu problemach. Skuteczne roz­wiązanie problemu może nastąpić jedynie na drodze porozumienia, wzajemnego szacunku i współ­pracy. Choroba nie jest własnoś­cią lekarza ale jego klienta (nie pacjenta - petenta), problem mo­ralny nie jest własnością kapłana ale grzesznika, brak wiedzy i do­świadczenia nie jest problemem nauczyciela czy rodzica ale ucznia. Stąd sami zainteresowani są tu jakby ważniejsi i przede wszystkim oni podejmują decyzję bo sprawa ich przecież dotyczy a lider (lekarz, kapłan, nauczyciel) jest jedynie pomocnikiem, eksper­tem, pokazuje możliwości, daje szansę wyboru, mówi o konsek­wencjach wyboru, ale nie decyduje za kogoś.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny
www.lider szs.pl
e:mail Lider3000@poczta.onet.pl


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.