Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2005 - artykuły wstępne arrow LIDER 1/2005 - Artykuł wstępny
LIDER 1/2005 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

W końcu 2004 roku miały miejsce dwa ważne, z punktu widzenia Szkolnego Związku Sportowego, wydarzenia : VI Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej oraz XIII Zjazd SZS połączony z zakończeniem obchodów 50 lecia Związku. Oba wydarzenia nie mają oczywiście wyraźnego bezpośredniego wpływu na bieżące działania SZS, mogą jednak i powinny otworzyć nowe znaczące możliwości dla organizacji i spraw którymi się ona zajmuje. To już zależy od nas samych czy te możliwości wykorzystamy.

VI Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej kontynuując i rozwijając dyskusje poprzednich sejmików podjął jednak pewne nowe i ważne problemy. Przyjmując tytuł obrad "Szkolna kultura fizyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych" daliśmy świadectwo zrozumienia przemian cywilizacyjnych, które są co prawda nośnikiem postępu w wielu dziedzinach, ale także tworzą wiele zagrożeń, w tym także, a może przede wszystkim, w najbardziej nas interesującej sferze szeroko rozumianego zdrowia. Debata nad celami i zadaniami kultury fizycznej w tej kwestii dopiero się moim zdaniem zaczyna. Dyskusję tę otwiera teza profesora Henryka Grabowskiego "...spadek udziału aktywności fizycznej w życiu współczesnych pokoleń jest szybszy od możliwości jego wyrównywania w procesie szkolnego wychowania fizycznego". Podjęliśmy ten problem na Sejmiku w licznych konstatacjach i głosach wyrażając przekonanie, że kultura fizyczna a w szczególności szkolna kultura fizyczna ma znacznie większe, niż dotąd uznawano, obowiązki i zadania do wykonania. Przywołanie na Sejmiku znakomitego : "Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu" Wojciecha Oczko nie było w żadnej mierze zabiegiem dekoracyjnym ile przemyślaną manifestacją woli wyniesienia kultury fizycznej do rangi na jaką zasługuje i możliwości jakie daje w niezwykle ważnym zadaniu ochrony biologicznej substancji narodu. Zdominowanie kultury fizycznej przez jeden z jej składników, sport wyczynowy, stanowi jeden z trudniejszych problemów ograniczających rzeczywiste jej cele i możliwości. Wymaga to dalszej otwartej debaty z udziałem pedagogów, lekarzy i przedstawicieli innych nauk o człowieku. To ich głos a nie głos polityków powinien wyznaczać perspektywy dla tej dziedziny wychowania. W tej debacie może wziąć praktyczny udział także SZS. Obszerniejsza relacja z Sejmiku wewnątrz numeru.

XIII Zjazd SZS miał dwie warstwy : historyczno - uroczystościową i merytoryczną. W pierwszej, dla Związku niezwykle doniosłej i przyjemnej były : spotkanie u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, odznaczenia i wyróżnienia, wspomnienia, w których dominowało smakowanie sukcesów i druga, w której miały miejsce dwa ważne wydarzenia : Wybór nowego Prezesa SZS i przyjęcie programu na lata 2005-2008. Nowy Prezes Artur Piłka, wybrany przez Zjazd jednomyślnie, biorąc pod uwagę Jego przygotowanie, dorobek i deklarowane chęci daje gwarancje na rozwinięcie i pomnożenie dorobku Związku. Powinniśmy wszyscy mu w tym dziele pomóc. Zjazd przyjął program w trzech pakietach : pierwszy to stanowisko SZS wobec podstawowych problemów szkolnej kultury fizycznej, drugi to obszerne rozpisanie głównych celów i zadań SZS i trzeci pakiet najpilniejszych decyzji, które zdaniem Zjazdu powinny być przez nowowybrany Zarząd pilnie podjęte. Są to jednak na razie tylko szanse - by je wykorzystać trzeba wykonać wielką i trudną pracę. Pełny pakiet materiałów o spotkaniu u Prezydenta, odznaczeniach i wyróżnieniach, uchwałach Zjazdu i inne informacje wewnątrz numeru. W uchwale Zjazdu zaznaczono, że przyjęty program został przygotowany przeze mnie. Wielce sobie cenię fakt takiego zaufania Zjazdu, ale tu nieco żartobliwa uwaga : podczas pewnej dyskusji ktoś zauważył : Twój program jest bardzo dobry i w pełni go akceptujemy, ale czy musimy go jeszcze realizować ?

Myślę, że warto tu przywołać - to pamiętam jeszcze z czasów uniwersyteckich - zachętę profesora Leszka Kołakowskiego (cytuję z pamięci) " W życiu trzeba stawiać sobie największe z możliwych do wyobrażenia cele i dążyć wszelkimi siłami do ich zrealizowania"

Redaktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
email Lider3000@poczta.onet.pl
www.lider.szs.pl


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.